Fujian-based coach manufacturer King Long.

http://www.king-long.com/