The building of Xinjiang to Tibet highway (Xinjiang section)